မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း၊ အသစ်ထုတ်ပေးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက်